"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความค

  "สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความคิดที่ท้าทายสถานการณ์โลกในอนาคต การสร้างเครือข่าย ฯลฯ 

 
     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.g200youthforum.org ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2560   "