รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทุนมนุษย์ กล่าวเปิดงานการสัมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 การตายดี (Good Death) : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตจัดโดยภาควิชาสังคมและสุขภาพ และ

 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทุนมนุษย์ กล่าวเปิดงานการสัมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560

การตายดี (Good Death) : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตจัดโดยภาควิชาสังคมและสุขภาพ และ ภาควิชามนุษยศาสตร์ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.2557-2559
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น.ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติ (1) นายแพทย์อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร อดีตผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ (2) พันตรีหญิง ดร. อุบลพันธ์ ธีระศิลป์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (3) อาจารย์ธิดา โสตถิโยธิน อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (4) นาย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ นักวิชาการอิสระ (5) นางสาววรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการความตายพูดได้ เครือข่ายพุทธิกา 
คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ลและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ
(7) รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ 
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน
(9) อาจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์
(10) อาจารย์ ดร.อณัส อมาตยกุล
(11) อาจารย์ ดร. ณัฐณีย์ มีมนต์
ซึ่งภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยความร่วมมือกับภาควิชามนุษยศาสตร์ และ โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559 จึงได้จัดให้มีเวทีวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ผลการทบทวนองค์ความรู้ และการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง ทัศนะเกี่ยวกับการตายดีในมิติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อันจะเชื่อมโยงส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น.ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา