วันที่ 29 มีนาคม 2560 ประมวลภาพบรรยากาศงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560ในการนี้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้บริหารคณะฯ

 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ประมวลภาพบรรยากาศงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560ในการนี้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้บริหารคณะฯ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน