ภาพบรรยากาศการอบรม Cyber Crime & Cyber Security จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 ภาพบรรยากาศการอบรม Cyber Crime & Cyber Security

จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน