รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

 รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ จากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร รดน้ำให้พรเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน