คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการบริหารประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ในการนี้ท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการบริหารประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 เมษายน 2560ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ กอล์ฟ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 
ในการนี้ท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างการบริหารประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และสร้างความเข้า ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ และ อ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาแก่บุคลารที่เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรทั้ง 2 วัน โดยบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งสิ้น 38 คน