มีพิธีมอบรางวัลการประกวด คลิปวีดีโอ/หนังสั้น โครงการ การสร้างแบรนด์ของคณะสังคมศาสตร์ฯ โดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ เป็นผู้มอบราววัลแก่ทีมที่ชนะเลิศและทีมที่ได้รางวัลต่างๆ

 วันที่ 20 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. มีพิธีมอบรางวัลการประกวด คลิปวีดีโอ/หนังสั้น โครงการ การสร้างแบรนด์ของคณะสังคมศาสตร์ฯ

โดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ เป็นผู้มอบราววัลแก่ทีมที่ชนะเลิศและทีมที่ได้รางวัลต่างๆ
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hang-Jook-Tood เรื่องหนังสั้น ฉันกับโต๊ะ และได้รับคะแนนโหวต Like สูงที่สุดถึง 429 like
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม อุฟุฟอย_โอซ๊าซ 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ทีม บานเย็น 
4) รางวัลชมเชย สำหรับทีมอื่นๆ จำนวน 4 ทีม
ณ ห้องประชุมกันภัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th 
#สังคมศาสตร์มหิดล #มนุษยศาสตร์มหิดล #ศึกษาศาสตร์มหิดล #สังคมสุขภาพมหิดล #มหิดล #งานสื่อสาร