เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมงานศพ อาจารย์ สุวัชรา อัมพวา คุณแม่ของ อาจารย์.ยรรยงศ์ อัมพวา และ นายพงศ์พันธุ์ อัมพวา ในการนี้ท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมสาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมงานศพ อาจารย์ สุวัชรา อัมพวา คุณแม่ของ อาจารย์.ยรรยงศ์ อัมพวา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ และ นายพงศ์พันธุ์ อัมพวา
ในการนี้ท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมสาสตร์ฯ ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน ได้ร่วมพิธีสวดอภิธรรม
ณ วัดปุรณาวาส จ.นครปฐม
 
 
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th 
#สังคมศาสตร์มหิดล #มนุษยศาสตร์มหิดล #ศึกษาศาสตร์มหิดล #สังคมสุขภาพมหิดล #มหิดล #งานสื่อสาร