คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ .ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ .ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา