โครงการเยี่ยมบ้านคนชรา เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ (สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ) หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์

วันที่ 7 เมษายน 2559 โครงการเยี่ยมบ้านคนชรา เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ (สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ) หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์
นำโดย รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ
ผศ.ดร. พราม อินพรม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร. ภัทร์ พลอยแหวน 
รองคณบดี ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้
และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ฯ