โครงการศึกษาปฏิบัติงานภาคสนาม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557