หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน จัดโครงการอาจารย์คู่คิด ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์