ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556