อาจารย์ ดร.Mattia Salvini ได้รับเชิญให้เป็น Visiting Professor ระหว่างวันที่1-30 มิถุนายน เพื่อบรรยายพิเศษ เรื่อง Madhyamaka Philosophy แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน Graduate Institute of Asian Humanities...

อาจารย์ ดร.Mattia Salvini ได้รับเชิญให้เป็น Visiting Professor ระหว่างวันที่1-30 มิถุนายน เพื่อบรรยายพิเศษ เรื่อง Madhyamaka Philosophy แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน Graduate Institute of Asian Humanities มหาวิทยาลัย Hua Fan University ประเทศไต้หวัน โดยมี ศาสตราจารย์Hans-Rudolf Kantor หัวหน้าภาควิชาGraduate Institute of Asian Humanities เป็นผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนตลอดการบรรยาย อาจารย์ ดร.Mattia Salvini มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมหาวิทยาลัย Hua Fan University และเคยได้รับเชิญให้ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Sanskrit and Buddhist Philosophy หลายครั้งแล้ว และในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์ ดร.Mattia Salviniได้เน้นการศึกษาตามเนิ้อหาของ Nāgārjuna’s main Philosophical Text เนื้อหาบนกระดาน คือบทแรกของNāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā เขียนด้วยภาษาสันกฤต