โครงการ Public Lecture เรื่อง “Ratanākara Reading 2016”ประธานเปิดงานโดย รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ

 โครงการ Public Lecture เรื่อง “Ratanākara Reading 2016”
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) 
วิทยากร Professor Harunaga Isaacson, Hamburg University 
ประธานเปิดงานโดย รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดปาฐกถาสาธารณะ การจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Buddhist Texts in Sanskrit: Intensive Readings” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการร่วมสนับสนุนของคณะฯ Ratnākara Grant และ Khyentse Foundation
ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.