โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาการเขียนโครงการวิจัย & การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2556