โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2555