ขอแสดงความยินดี นางกนกรัตน์ รีป ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)สาขาการศึกษา

ขอแสดงความยินดี
นางกนกรัตน์ รีป 
ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)สาขาการศึกษา