การจัดการความรู้ คณะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SHKM.) จะมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนแบบ ก.พ.ง. และแบบ พ.ม. เพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น"

การจัดการความรู้ คณะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SHKM.) จะมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนแบบ ก.พ.ง. และแบบ พ.ม. เพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น.  โดยวิทยากรจากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยามหิดล ณ ห้องพญาสัตยบรรณ  คณะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อจะได้เป็นข้อมูล เป็นแนวทาง เทคนิคในการเตรียมการ ความพร้อมในการขอตำแหน่งต่อไป