ประยุกต์ใช้ สู่ความสำเร็จในการดำเนินการของคณะฯต่อไป (KM FOR FACULTY SUCCESS) ในปีงบประมาณ 2559

ประยุกต์ใช้ สู่ความสำเร็จในการดำเนินการของคณะฯต่อไป (KM FOR FACULTY SUCCESS)  ในปีงบประมาณ 2559 มีแผนการดำเนินการดังนี้

 
  1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      (SHKM Share and Learn MAHIDOL)  วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างโอกาส ในอันที่จะสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติภาย ในคณะฯซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการให้บริการทางวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ 
    2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้นำความรู้ที่ตนมีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่และมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะฯ  SHKM WEB  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการให้บริการสารสนเทศของคณะฯผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Website)
โดยจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SHKM) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และนำเสนอกิจกรรมในปี 2559 จำนวน 4 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
เรื่องเกี่ยวกับ
กิจกรรม เรื่องเกี่ยวกับ กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
ครั้งที่ 1 AUN-QA criteria for programme level พุธ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง พญาสัตบรรณ ผศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา และทีมเลขาฯ
ครั้งที่ 2 Commentator: เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ R2R พุธ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง พญาสัตบรรณ ผศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา และทีมเลขาฯ
ครั้งที่ 3 CQI–CSR พุธ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง พญาสัตบรรณ น.ส.กิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ (กอล์ฟ) นายสิทธิพร ชุลีธรรม (เอ็ม) และทีมเลขาฯ
ครั้งที่ 4 วัยเกษียณ พุธ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง พญาสัตบรรณ นางนวพร อัมพวา (นกยูง) และทีมเลขาฯ