การจัดการความรู้ คณะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SHKM.) จะมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนแบบ ก.พ.ง. และแบบ พ.ม. เพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น"

 การจัดการความรู้ คณะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SHKM.) จะมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนแบบ ก.พ.ง. และแบบ พ.ม. เพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น"

 
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น.  โดยวิทยากรจากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยามหิดล ณ ห้องพญาสัตยบรรณ  คณะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 
ถอดบทเรียน
 
ปัญหาของการเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น จะมีแบบฟอร์มการเขียนหรือบันทึกลงตามแบบฟอร์มที่กำหนดและพบปัญหาในการเขียน จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ กฏระเบียบ ความจำเป็นในการเขียนหรือบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องมีความสอดคล้องไปด้วยกัน อีกทั้งที่หนักกว่าคือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดังนั้นควรจะมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน  เทคนิคการเขียนผลงาน การเลือกเรื่องทีจะเขียน การบริหารเวลา การใช้ภาษาเนื้อหาสาระ การอ้างอิง การเรียบเรียง การเผยแพร่ เป็นต้น
 
คำแนะนำการเขียนเอกสารการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Human_Resource_Development_Unit/images/data/hr/menu1/5/2/2.pdf
 
 


เอกสารแนบประกอบ ดาวน์โหลด
1. สรุปแบบประเมิน km 23.6.58
2. สรุปแบบประเมิน km 15.12.57
3. สรุปแบบประเมิน km 6.3.58
4. โครงการ km ประจำปีงบประมาณ 2558
5. ขั้นตอน_2558
6. การเขียนเอกสารขอตำแหน่งที่สูงขึ้น