iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 275 blog entries.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) และการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ร่วมกันของ ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (2021 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai students)

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (2021 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai students) รายละเอียดทุน จำนวนทุน : 132 เดือน ระยะเวลา : 3, 6, 9 และ 12  เดือน ช่วงเวลาการให้ทุน : สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 NTD/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในช่วงเวลที่ได้รับทุน 3.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใดๆ จากรัฐบาลไต้หวันและผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือจากรัฐบาลไต้หวัน จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (ฝ่ายการศึกษา) 40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เบอร์ติดต่อ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202-203 E-mail: tecthailand168@gmail.com Line: @TTedu Facebook: Taiwan Education Center, Thailand   ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/12wWT34xEYTKch01Ci0W2Pwe0MtBdF6YN ภาษาอังกฤษ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html ภาษาจีน https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวธิดาพร บุญเม่น (นักวิเทศสัมพันธ์) หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ Email: tidaporn.bon@mahdiol.edu

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students) จำนวน : 18 ทุน ช่วงเวลารับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดทุน  1. ค่าเล่าเรียน: เทอมละ จำนวน 40,000 NTD 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน - ปริญญาตรี 15,000 NTD/ เดือน - ปริญญาโท และเอก 20,000 NTD/ เดือน หมายเหตุ: หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนเอง เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร 1. แบบฟอร์มการสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายและลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน 2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) - สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.6 - สมัครเรียนระดับปริญญาเอก เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 4. สำเนาหลักฐานการสมัครมหาวิทยาลัยในใต้หวันซึ่งต้องสมัครตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป  5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา - TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79), - IELTS 6.0, - TOEIC 750 ขึ้นไป 5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน - Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 3 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK) 6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (ฝ่ายการศึกษา) 40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เบอร์ติดต่อ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202-203 E-mail: tecthailand168@gmail.com Line: @TTedu Facebook: Taiwan Education Center, Thailand   ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/12wWT34xEYTKch01Ci0W2Pwe0MtBdF6YN ภาษาอังกฤษ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html ภาษาจีน https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวธิดาพร บุญเม่น (นักวิเทศสัมพันธ์) หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ Email: tidaporn.bon@mahdiol.edu

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา

ประกาศแนบ

รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง คลิกเพื่อโหลดข้อมูล

รับสมัครเจ้าหน้าที่ นักวิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ นักวิชาการศึกษาประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ 1 ตำแหน่ง

ดาวโหลดใบสมัครสอบคัดเลือกเทียบโอน ปี2564

ดาวโหลดใบสมัครสอบคัดเลือกเทียบโอน 2564(คลิก)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาฯ แบบฟอร์มตรวจร่างกาย โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

X