iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 307 blog entries.

SDGs6

เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) ปีงบประมาณ 2562 ชื่อบทความวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสาธารณะ: กรณีศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ชื่องานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสาธารณะ: กรณีศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ธเนศ เกษศิลป์ คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาและความสำคัญ           การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรวดเร็ว รุนแรงและบ่อยครั้งทั่วโลก เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า โลกกำลังประสบกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Office of National Environment Board, 2015) ให้ความเห็นว่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรมนุษย์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกินขีดความสามารถที่ระบบนิเวศจะรองรับได้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดการเสียสมดุลขึ้น รัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และได้พยายามหาทางแก้ไข ฟื้นฟูมาตามลำดับ ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติทั้งระยะสั้น (5 ปี) และระยะยาว (10-20 ปี) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูในระดับที่ยั่งยืน แต่ความสำเร็จที่ได้รับยังไม่อยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตมนุษย์ ดังปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในหัวข้อยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals) ขององค์กรสหประชาชาติ โดยกาหนดตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ประชาชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Pollution Control Department, 2017: 1, 7) นอกจากนั้นยังกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ เพื่อรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันกลับมาให้ความสำคัญและดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของประเทศเหมือนดังเดิม ในระบบลุ่มน้ำแห่งชาตินั้น กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department, 2017: 13) พบว่าแม่น้ำท่าจีนตอนบนในภาคกลางมีคุณภาพน้ำในระดับพอใช้และจําเป็นต้องมีการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ทั้งปัญหาขยะมูลฝอย การปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ หรือการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองอย่างไม่รู้คุณค่า ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกและการส่งเสริมพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนจึงเป็นทางออกในการจัดการแหล่งน้ำในระดับจุลภาคที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะในสถานศึกษา เช่น โรงเรียน เนื่องจากเป็นตัวแทน (Agent) ในกระบวนการขัดเกลาของสังคมที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมในการพัฒนาอัตมโนทัศน์ (Self-concept) อันได้แก่ ทัศนคติ และนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในที่สุด (Rattivat, 2011) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโรงเรียนฐานน้ำ (Water based school) เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างคลองปทุมตัดกับคลองทวีวัฒนา ดังนั้นโรงเรียนนี้จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการ “เยาวชนพลยุติธรรม” ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แนวคิด“เสกสรรธารา” สร้างเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการคืนความสมบูรณ์ของคลองทวีวัฒนา (Kalyajit, 2010) มีงานวิจัยในโรงเรียนจำนวนมากที่ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษา เช่น Sonkwan (2014), Cheatea (2013) และ Cordano et al. (2011) ค้นพบว่า พฤติกรรมเชิงบวกส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยใดก่อให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์ เช่นนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน จนสามารถถ่ายทอดไปยังเครือข่ายนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชน ให้เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลองของชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ขอบเขตพื้นที่การศึกษา           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่เข้าร่วมในโครงการ “เยาวชนพลยุติธรรม” ของมหาวิทยาลัยมหิดล และทำกิจกรรมดีเด่น (Best practice) ภายใต้แนวคิด “เสกสรรธารา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อการใช้น้ำสาธารณะอย่างรู้คุณค่า (Kalyajit,2010) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสาธารณะ 2. เพื่อเสนอแนวทางการปลูกจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสาธารณะ แหล่งทุนสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานที่ร่วมมือ: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ [...]

SDGs5

เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls) ปีงบประมาณ 2562 ชื่อบทความวิจัย Comprehensive Sexuality Education in Thailand? A Nationawide Assessment of Sexuality Education Implementation in Thail Public Secondary Schools ชื่องานวิจัย Conduct the Review of School-based Comprehensive Sexuality Education (CSE) Implemented in Thailand ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล คณะ/สาขาวิชา หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ที่มาและความสำคัญ           Young adolescents are increasingly exposed to conflicting messages, provocative pornography and varying information about sex, sexuality and relationships. They need knowledge and skills to make informed decisions, especially in today’s world riddled with sexual ignorance, coercion, violence, HIV and unwanted pregnancy. School-based sexuality education is aimed at developing such skills along with a positive mindset for sexuality. While abstinence-based programs have been the mainstay of sexuality education in US there is a growing worldwide recognition and support for a comprehensive sexuality education (CSE) that incorporates a life-skills approach based on gender, rights and sexuality. Comprehensive sexuality education, as defined by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), is an age-appropriate, culturally relevant approach to teaching about sexuality and relationships by providing scientifically accurate, realistic, non-judgmental information. School-based sexuality education becomes truly comprehensive when: (a) the curriculum is broad (covering six dimensions: [...]

SDGs4

เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) ปีงบประมาณ 2562 ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการเครือข่ายชุมชนเพื่อการสร้างสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Social Lab) สำหรับหลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ที่มาและความสำคัญ   : เนื่องจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การสัมมนา การปฏิบัติการ และการดูงานนอกสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยนำร่อง ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาด้านการศึกษาในชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของบุตรหลานที่เป็นสมาชิกของชุมชน รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้การวิจัยนำร่องครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนที่สำคัญสำหรับการเป็นสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Social Lab) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑฺตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของสมาชิกในชุมชนได้อย่างยั่งยืน (อ่านเพิ่มเติม) ชื่อการประชุมวิชาการ/Conference : โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ที่มาและความสำคัญ  : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 22 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 หลักสูตร ในจำนวนนี้ได้รวมหลักสูตรทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่ทันสมัยสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ในแต่ละปีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ผลิตงานวิจัยผ่านการเรียนการสอนรูปแบบวิทยานิพนธ์ ที่มีความหลายหลากทั้งด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีการนำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอในการประชุมวิชาการ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งผลงานทั้งหมดยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานสากล หรือในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยและนักวิชาการ ดั่งปณิธานของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อภูมิปัญญาของแผ่นดิน” เพราะความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ จากแนวทางสำคัญข้างต้น กอปรกับองค์ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย ของบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในมหาวิทยาลัยไทย ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จากการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ศ. 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลการจัดประชุมสัมมนา ดังกล่าว ทำให้บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาและทำให้นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้มีเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ในการทำงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยให้มีศักยภาพต่อไป ตลอดจนในการประชุมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติให้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการวิจัย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการจัดเวทีสำหรับการนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา  (อ่านเพิ่มเติม) ชื่อบทความวิจัย Comprehensive Sexuality Education in Thailand? A Nationawide Assessment of Sexuality Education Implementation in Thail Public Secondary Schools ชื่องานวิจัย Conduct the Review of School-based Comprehensive Sexuality Education (CSE) Implemented in Thailand ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล [...]

SDGs3

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) ปีงบประมาณ 2562 ชื่อบทความวิจัย The Impact of Thailand's Universal Coverge Scheme on Household Catastrophic Health Expensiture ชื่องานวิจัย Analysis of Composition Change of Public-facility-care Users after the Universal Coverage Scheme in Thailand ชื่อผู้วิจัย Natthani Meemon, Seung Chun Paek คณะ/สาขาวิชา ภาคสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาและความสำคัญ As Thailand faced rapid demographic changes with economic growth, single-person households (e.g., elderly people living alone) have become emerging types of family. Thus, this study, using single-person and non-single-person household factors, examined the impact of the Universal Coverage Scheme (UCS) on household catastrophic health expenditure with the national-level health survey data 2015. Specifically, defining household catastrophic health expenditure as out-of-pocket expenditure exceeding 40% of household disposable income. ขอบเขตพื้นที่การศึกษา Data Source and Study Sample The Health and Welfare Survey (HWS) 2015 data was used as the main data source in this study (National Statistical Office of Thailand, 2019). The HWS data, which is a national-level health survey data, consists not only of demographic and socioeconomic characteristics but also health access and utilization information (e.g., health-seeking behavior and OOP expenditure). The National Statistical Office of Thailand releases the data annually or biannually. Regarding the [...]

SDGs2

เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) ปีงบประมาณ 2562 ชื่อกิจกรรม/โครงการ :  "สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกระเหรี่ยง" ที่มาและความสำคัญ : ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ” ประกอบกับทางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ และภาควิชาสังคมและสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีได้ ดังนั้น หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยบริหารและส่งเสริมการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกะเหรี่ยง” ขึ้น ณ ชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ ชุมชนบ้านช่องกระเหรี่ยง ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผ่านกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 4 ภาควิชา นำไปสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความตระหนักถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเข้าไปร่วมในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การทางการศึกษากับชุมชน และที่สำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ตนได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้สังคมเกิดเป็นสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ  (อ่านเพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม Public Talk หัวข้อ “Introducing the FEAST Project: Lifeworld of Sustainable Food Consumption and Production: Agri-food Systems in Transition” คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Public Talk ในหัวข้อ “Introducing the FEAST Project: Lifeworld of Sustainable Food Consumption and Production: Agri-food Systems in Transition” เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ส่งผลต่อการสร้างสุขภาวะและความเป็นธรรมในสังคม ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยและความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (Collaborative innovation network) ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกันภัย มหิดล ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนาทางวิชาการ (Public Talk) เวลา 10.00-10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณางค์ คันธมธุรพจน์ บรรยายรายละเอียด ที่มา ของกิจกรรม Public Talk เวลา 10.30-11.00 น. Assoc.Prof.Dr.Steven McGreevy จาก Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto Japan บรรยายในหัวข้อ “Introducing [...]

เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere) ปีงบประมาณ 2562 ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการ "สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกระเหรี่ยง" ที่มาและความสำคัญ  : ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ” ประกอบกับทางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ และภาควิชาสังคมและสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีได้ ดังนั้น หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยบริหารและส่งเสริมการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกะเหรี่ยง” ขึ้น ณ ชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ ชุมชนบ้านช่องกระเหรี่ยง ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผ่านกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 4 ภาควิชา นำไปสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความตระหนักถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเข้าไปร่วมในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การทางการศึกษากับชุมชน และที่สำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ตนได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้สังคมเกิดเป็นสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ (อ่านเพิ่มเติม)

ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ VIRTUAL TALK SERIES “เปิดมุมมอง ชีวิต และระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง : ความท้าทายในวิกฤติโควิด 19”

ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ VIRTUAL TALK SERIES “เปิดมุมมอง ชีวิต และระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง : ความท้าทายในวิกฤติโควิด 19” 1 ในกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 11 ปี ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 หัวข้อ ระบบ และความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ชีวิต ทางเลือก ประสบการณ์การดูแลแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.00 น. สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScDVEmxUJr.../viewform

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้ารับมอบโล่รางวัล ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ แบบเสมือนจริง “G-Green Award Virtual Ceremony” ผ่านระบบ ZOOM จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในด้านระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ และระบบ E-Thesis Submission ของบัณฑิตวิทยาลัยในปัจจุบัน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ ได้เรียนรู้ระบบการทำงานเชิงรุก สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป On 16 August 2021, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University by International Relations Section organized an online event on the topic ‘Admission system and E-Thesis Submission for International Student’ under the ‘Potential Development for the International affair staff Project’ via Cisco WebEx Meetings. On this occasion, Assist. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen, Assist. Dean for International Relations and Corporate Communication, Faculty of Social Sciences and Humanities, together with Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Graduate Studies delivered warmly welcome and greeting speech to the participants who joined this online event. The invited speakers who were from the International Affairs and Corporate Communication and Special Mission Section and Academic Service Section, Faculty of Graduate Studies, Mahidol Univetsity, shared the practical guidelines on the “Admission system and E-Thesis Submission of FGS. Moreover, the event aimed to provide knowledge and enhance the efficiency of international programs staff. [...]

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์" โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร วันที่ 10 สิงหาคม 2564 บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์" โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดชฉายอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล และคุณดาระวี เหลืองไพโรจน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์" โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Online Meetings

X