iceeium

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 326 blog entries.

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคุณวรากร ลีลาลัย ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน ทั้งสิ้น 52 ทุน และพิธีมอบรางวัลบุคลากรยอมเยี่ยมของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบผสมผสานผ่าน Zoom Onine Meetings และห้องประชุม 508 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ร่วมหารือเรื่องการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ร่วมหารือเรื่องการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยมีผศ. ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Tom Hansen (Advisor) Terrorism Prevention – South East Asia and the Pacific, Fabrizio Fioroni (Advisor) Anti-Money Laundering, และ Alastair Bland (AML/CFT Consultant) ตัวแทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในเรื่องของการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ในธนาคารหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา (มหิดล) เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิ์บัตร หรือปริญญา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยทาง UNODC มีโครงการอบรมการพัฒนาอย่างมืออาชีพสำหรับ AML/CFT นักสืบ ได้มาหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมาเทียบโอนในหลักสูตรอาชญาวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context”

หัวข้อ “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context” คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ the National Institute of Technology, Silchar, India ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ผ่านระบบออนไลน์) เรื่อง “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context” ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมและส่งบทคัดย่อได้ที่ https://qrgo.page.link/WHqEs หรือscan QR Code ที่ปรากฎบนโปสเตอร์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ Email: naphanat.kon@mahidol.edu หรือ shmu.nits@gmail.com Call for papers An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context – Open for Registration Now On behalf of the Organizing Committee, we are honored to invite you to an Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context, which will be held on May 19-20, 2022. This conference is the 1st international interdisciplinary joint conference by Faculty of Social Sciences and Humanities, Thailand and Prof. Dr. Avishek Ray from the National Institute of Technology Silchar, India, who has been twice awarded visiting professorship at Mahidol University. This conference seeks to examine the evolving nature of urban spatialities in the context of post-pandemic Asian cities and how it leverages digital infrastructures. Professors and students are welcomed to the conference [...]

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริจาคหลอดได้บุญ ภายใต้โครงการงดหลอดเต่าปลอดภัย ตามแผนการพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริจาคหลอดได้บุญ ภายใต้โครงการงดหลอดเต่าปลอดภัย ตามแผนการพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วและผ่านการทำความสะอาด ตากแดดหรือผึ่งให้แห้ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงปัญหาขยะ เกิดพฤติกรรมการลด ละ เลิกการใช้หลอดพลาสติก รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาหลอดพลาสติกคร่าชีวิตสัตว์น้ำทะเล เช่น เต่า ฯ ซึ่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นตัวแทนรวบรวมหลอดพลาสติกนำส่งให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง เพื่อนำไปทำเป็นหมอนมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงไม่เกิดบาดแผลกดทับจากปุ่มกระดูก ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงเกิดความสบายตัวในการนอน ลดการสะสมของไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการ Comprehensive Life Course Prevention and Treatment of Obesity and Related Chronic Diseases

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการ Comprehensive Life Course Prevention and Treatment of Obesity and Related Chronic Diseases ซึ่งจัดโดย China Medical University วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนักวิชาการจาก Chinese Academy of Sciences, China Medical University, University of Cambridge, University of Gothenburg, Harvard University, Johns Hopkins University, George Mason University, Mahidol University, และ University of Leuven เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์

หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด" โดยมี อ. ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง วิทยาลัยราชสุดา และอ. ดร. ธีรพัฒน์ อังศุชวาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตอาสากับ Read for the Blind ” และฝึกปฏิบัติการจิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด ผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Online Meetings

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดเวทีเสวนาระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และนักศึกษาที่เดินทางไปเข้าร่วมในสถานที่จริง เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษาหลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และเพื่อพัฒนานักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol HIDEF ด้านทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ ประธานหลักสูตรเวชระเบียน สาขาเวชระเบียนในการบรรยายและตอบคำถามให้กับนักศึกษา และมีนางสาวชุตริณธรณ์ ฝั้นศิริและนางสาวพัชราภรณ์ ศิริพงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสนากับการพัฒนา ภาควิชามนุษยศาสตร์แชร์ประสบการณ์การแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (Physical Exchange) ส่วนนางสาวอารยา มรรคมนตรี และนางสาวบัวขวัญ บุญเพ็ง นักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน สาขาเวชระเบียน นางสาวณัฐธิดา โพธิ์แก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ (Virtual Exchange) เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex

SDGs14

ป้าหมายที่ 14:  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) ปีงบประมาณ 2563 โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการของภาควิชาศึกษาศาสตร์นั้น เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในวาระครบรอบ 50 ปี ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ดำเนินการจัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชี้ให้เห็นว่าการศึกษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศมุ่งไปสู่ความยั่งยืน โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศึกษาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาร่วมบรรยาย พร้อมทั้งผู้ประสบความสำเร็จจริงในการนำความรู้ศึกษาศาสตร์ไปบูรณาการกับงานในสายอาชีพจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้จะมีการจัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 50 ปี ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การจัดโครงการครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป จำนวน 119 คน เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีสัมพันธสัญญาร่วมกันในการร่วมมือต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life below Water) และข้อ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land) Web Link: https://sh.mahidol.ac.th/?p=8193

SDGs9

เป้าหมายที่ 9:  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) ปีงบประมาณ 2562 ชื่อบทความวิจัย สมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำ กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชื่องานวิจัย การส่งเสริมสมรรถนะด้านการลงทุนข้ามชาติในเขตภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษาการบริหารการลงทุนข้ามชาติ สาธารณูปโภคประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาและความสำคัญ           อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและเสถียรภาพของประเทศ และมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน หากพิจารณาถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยสร้างตลาดงาน และสร้างอาชีพอีกหลายแขนง ก่อให้เกิดการกระจายงาน และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงมีการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและการกระตุ้นการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น ได้รับผลจากทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และได้ยึดหลักการในการวางแผนในทุกมิติ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยประเทศไทยเริ่มเน้นหนักในการให้ความสำคัญต่อรายได้ของประเทศที่ได้รับจากเม็ดเงินภายนอก ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตาม จากเอกสารรายงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงตัวเลขติดลบของรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงติดลบบางช่วงปีเมื่อเทียบกับข้อมูลปีล่าสุด จากตัวเลขเชิงลบดังกล่าว ทำให้ตระหนักได้ว่า นโยบายการท่องเที่ยวในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการท่องเที่ยว และเป็นปัจจัยร่วมต่อการสร้างแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในประเทศที่มีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทเรียนสำคัญที่ใช้ในการศึกษาคือ ความสอดคล้องทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสอดคล้องกัน และอาศัยความร่วมมือระหว่างกันหากเริ่มต้นจากเขตภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ประเทศที่มีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติกับประเทศไทยนั้นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากมีความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยวที่กว้างยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Coordination)เปรียบเสมือนห่วงโซ่อุปทานระดับนานาชาติหากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบเศรษฐกิจที่ดี ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากการอุปโภคและการบริโภคของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไทยการศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและแนวโน้มการส่งเสริมเชิงนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากเป็นการสะท้อนถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนั้น ยังมีประโยชน์ต่อประเทศไทยในการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่สามารถเกื้อหนุนต่อกันได้ และผลการวิจัยนี้จะนำมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งทราบดีว่าจากพื้นฐานการแข่งขันทางระบบเศรษฐกิจดังกล่าว หากถอดบทเรียนจากแนวคิดและทฤษฎีของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอาจจะเปรียบเสมือนเพียงเหรียญด้านเดียวที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคเท่านั้น การพิจารณาในทุกมิติและการพิจารณาบนบริบทที่สอดคล้องย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการบริหารประเทศ และจากความสำคัญดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเป้าประสงค์หลักของนโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ และศึกษาสมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำซึ่งเปรียบเสมือนมุมมองอีกหนึ่งด้าน  เพื่อเป็นการยืนยันว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐในการกำหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจได้แท้จริงและมีเป้าประสงค์หลักที่จะดำเนินการในด้านใด และมีทิศทางในอนาคตต่อไปอย่างไร ขอบเขตพื้นที่การศึกษา           ชุดประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสัญชาติไทย และสัญชาติลาว และผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสัญชาติไทยและสัญชาติลาว ด้วยหลักผสานข้อมูลต่อเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (Snowball   Sampling Technique) จนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อการดำเนินการวิจัยโดยการใช้แบบแนวการสัมภาษณ์ (Interviewing Guideline) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความละเอียดและเป็นปัจจุบัน ผ่านมุมมองของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรสถานทูตไทยที่ดำเนินงานด้านการประสานงานทั้งนี้เนื่องจากพื้นฐานงานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก ดังนั้นขอบเขตด้านประชากรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ตามหลักจริยธรรมวิจัยในคนที่ได้กำหนดระเบียบการไว้การสัมภาษณ์ได้ขอรับข้อมูลเชิงปริมาณ หรือแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณจากระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์           1. เพื่อศึกษาเป้าประสงค์หลักของนโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Main target of the public policy to promote national economy) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2. เพื่อศึกษาสมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณพิจารณาจากอัตรารายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism revenue growth rate from tourism promotion policies) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แหล่งทุนสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานที่ร่วมมือ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ระดับความร่วมมือ ระดับนานาชาติ ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์           หากพิจารณาเปรียบเทียบในบริบท (Context) ของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ หากมีการร่วมมือในการสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยวที่กว้างยิ่งขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ จะเป็นการสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่ร่วมกันเพิ่มกว้างยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของความร่วมมือจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการถอดบทเรียน และเป็นเครื่องมือในการกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พึงปฏิบัติ และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหากเศรษฐกิจใน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลการดำเนินงานของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเปรียบเทียบกับผลการท่องเที่ยวมีการตั้งข้อโต้แย้งว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีงบประมาณอย่างจำกัดต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการลงทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในทางกลับกันการท่องเที่ยวของไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวนมากถึง 10,264.5 ล้านบาท (ประมาณ 3,191.7ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2555ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 22.3 ล้านคนซึ่งสอดคล้องกับผลการรายงานของสำนักงานการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Department of Tourism Development, 2013, pp. [...]

X