iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 307 blog entries.

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ด็อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ด็อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนในการบริจาคถุงทือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด จำนวน 100,000 ชิ้น โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบถุงมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครภาควิชาศึกษาศาสตร์ นานาชาติ

ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขานานาชาติ

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Yong Chul Park Professor of Law Sogang University, Assoc. Prof. Dr. Zainal Amin bin Ayub Associate Professor of Law Universiti Utara Malaysia, Dr. Lennon Yao-Chung Chang Senior Lecturer in Criminology Monash University, Assist. Prof. Dr. Ronnapoom Samakkekarom Assistant Professor of Public Health Thammasat University และ Assit. Prof. Dr. Francois Rene Lamy Assistant Professor of Sociology Mahidol University ในการร่วมเสวนาในครั้งนี้ และมี Dr. Jompon Pitaksantayothin กับ Assist. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา และก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิชาชีพเวชระเบียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต เพื่อปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีความรักในการประกอบวิชาชีพ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง webex online meeting

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 – 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 - 2 โดย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัย และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แฮปปี้แอโรบิค”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "แฮปปี้แอโรบิค" ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้คุณศุภพร เรืองศิลปานันต์ (ครูปริ้น) เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้

งานการจัดการความรู้ (SHKM) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 งานการจัดการความรู้ (SHKM) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA" หนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพ MU AUN-QA” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม และกิจกรรมจะเป็นการเรียนรู้เทคนิคจากประสบการณ์จริงในการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการจัดออนไลน์ ผ่านทาง Mahidol WebEx

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ ที่ได้รับตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ ที่ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการประชุมความร่วมมือเครือข่าย STS Cluster ประจำปี พ.ศ. 2563

(สรุปเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะสังคมฯ ในส่วนของสำนักวิจัยฯ) โครงการประชุมความร่วมมือเครือข่าย STS Cluster ประจำปี พ.ศ. 2563     สืบเนื่องจากการที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดการประชุม STS Cluster ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการจากต่างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาในประเด็นที่สัมพันธ์กับ Science, Technology and Society (STS) ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมเชิงสังคมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อนำโครงการดังกล่าวเสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยในอนาคต ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการดำเนินงาน “โครงการประชุมความร่วมมือเครือข่าย STS Cluster ประจำปี พ.ศ. 2563” เพื่อสานต่อโครงการในปีก่อนหน้า โดยมีเป้าหมายคือการขยายเครือข่าย และจัดกิจกรรมกับองค์กรและหน่วยงานในภาคส่วนของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศเพื่อสร้างพื้นที่ในการพูดคุยและวางแผนการวิจัยในอนาคต อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ STS Cluster มีลักษณะเป็นการทำงานระยะยาว มีความท้าทายอยู่ที่การพยายามรวมกลุ่มนักวิชาการและบุคคลที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน และหลากหลายความเชี่ยวชาญ การสร้างพื้นที่และกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพูดคุยและสร้างเป็นเครือข่าย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สารธารณะจึงเป็นเป้าหมายของโครงการปี พ.ศ. 2563 ผลลัพธ์ของโครงการนี้คือการจัดทำสื่อออนไลน์ที่เป็น blog ของ STS Cluster เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การสร้างพื้นที่กิจกรรมระหว่าง STS Cluster กับหน่วยงานต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้การวางแผนงานต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยน ระงับไว้ หรือเลื่อนออกไป ทำให้ทางโครงการจำเป็นต้องดำเนินงานในลักษณะการเสวนาวิชาการออนไลน์ โดยเชิญนักวิจัย นักวิชาการ จากหลากหลายสถาบัน เข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายเครือข่ายนักวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และยังคงยึดผลลัพธ์เดิมคือการจัดทำสื่อออนไลน์ที่เป็น blog ของ STS Cluster ดังที่กล่าวมาแล้วว่าโครงการประชุมความร่วมมือเครือข่าย STS Cluster ประจำปี พ.ศ. 2563 มีความมุ่งหวังจะต่อยอดและขยายเครือขยายนักวิจัย เพื่อร่วมประชุม เสวนา สร้างองค์ความรู้ STS แม้จะมีนักวิชาการบางส่วนในประเทศไทยที่ได้ทำงานและวิจัยเกี่ยวกับ STS อยู่ก่อนแล้ว แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีหลักสูตรหรือกลุ่มนักวิชาการ STS โดยตรง ประเด็นด้าน STS แม้จะไม่ใช่ประเด็นใหม่ในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยมีการพูดถึงน้อยมาก นอกจากนี้ เป็นไปได้ว่ามีนักวิจัยในประเทศไทยจำนวนหนึ่งทำวิจัยใน “ประเด็น” ที่เกี่ยวข้องกับ STS อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้นิยามว่าเป็นศาสตร์ในสาขา “STS” เนื่องจากสาขาวิชา STS มีอยู่ในระดับสากลในหลายมหาวิทยาลัยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นศาสตร์แบบสหวิทยาและมีลักษณะพลวัต การพูดคุยถึงความเป็นศาสตร์ของ STS จึงเป็นเรื่องสำคัญ และควรจะเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นอย่างข้ามศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวพันกับเป้าหมายและปัญหาเชิงสังคม อย่างไรก็ตาม การพูดคุยและเสวนาในประเด็น STS มีข้อท้าทายและอุปสรรคบางประการ เช่น การเปิดพื้นที่แบบสหวิทยาเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีจะมีกรอบคิดอย่างหนึ่ง ในขณะที่นักสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็มีกรอบคิดอีกอย่างหนึ่ง การพยายามเข้าในมุมมองของอีกฝ่ายจึงเป็นเรื่องที่ต้องเปิดพื้นที่ พูดคุย ประชุมหรือเสวนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเป้าหมายระยะยาว แตกต่างจากโครงการประเภทที่มีความเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีความคงที่และชัดเจนอยู่แล้ว การสร้างเครือข่าย STS จึงต้องการความเข้าใจ ความมุ่งมั่น รวมถึงการวางแผนในระยะยาว รายละเอียดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการนี้ ลำดับ กิจกรรม 1 งานเสวนาอย่างเป็นกันเอง “Saturday Playground: ชวนศิลป์-วิทย์ คิดข้ามสาย” วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 น. ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 2 การเสวนาออนไลน์เรื่อง “Sci-Fi: พลังการสื่อสารแง่คิดวิทยาศาสตร์กับจินตนาการทางสังคม” วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:00 – 21:00 น. ผ่าน Zoom Webinar และ Facebook Live ลิงก์ชมการเสวนาออนไลน์: https://fb.watch/5wkzNBy_cT/   วิทยากรร่วมเสวนา: ·       อาจวรงค์ จันทมาศ - นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ·       [...]

X