ภาพกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ โรงแรมอวานีพลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ โรงแรมอวานีพลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ กล่าวรายงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ Panel Discussion: 6 คานงัดการขับเคลื่อนคณะฯ กิจกรรมพัฒนาเพื่ออนาคต ระดมพลังขับเคลื่อนคณะฯ แผนพัฒนาภาควิชา หลักสูตรและร่วมขับเคลื่อนคณะฯ และระเบียบใหม่การบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และมองเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อตอบเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และยังเป็นพื้นที่สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และทิศทางในการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการจัดการฝึกอบรมเพื่อการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการจัดการฝึกอบรมเพื่อการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กล่าวเปิด พร้อมด้วย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ ระวังการณ์ และ​ ​ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาแบบจำลองการจัดการฝึกอบรมเพื่อการบริการวิชาการ" และ​ "การจัดทำแบบจำลองการจัดการฝึกอบรมเพื่อการบริการวิชาการ" ณ ห้องประชุม 508 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชานโยบายสาธารณะ Congratulations Assoc.Prof. Dr. Krish Rugchatjaroen on the academic promotion to Associate Professor in the Public Administration, Sub-Disciplines of Public Policies

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ Congratulations รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ Assoc.Prof. Dr. Patranit Srijuntrapun on the promotion to Acting Deputy Dean for Research and Academic Services และอาจารย์ ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและติดตามงานเชิงบูรณาการ and Lect. Dr. Kanthamanee Ladaphongphatthana on the promotion to Assistant Dean for System Development and Integrative Monitoring

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และกล่าวต้อนรับนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นผู้แทนในการลงนาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเสริมสร้างการดูแล บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล รวมไปถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคตระหว่างสองสถาบัน โดยเป็นการลงนามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom online meeting On 14 January 2022, Associate. Prof. Dr. Sauwakon Ratanawijitrasin, Dean, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, delivered warm welcome to Dr. Sarayut Boonchaipanichwatana, Director of Princess Mother National Institute on drug Abuse Treatment (PMNIDAT) and signed MoU between the Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University and Princess Mother National Institute on drug Abuse Treatment (PMNIDAT). The MoU was witnessed by Assist. Prof. Dr. Darunee Phukao, Head of the Socity and Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol Universtiy and Dr. Lumsum Lukanapichonchut, Deputy Medical Director of Princess Mother National Institute on drug Abuse Treatment (PMNIDAT), via Zoom Online platform. This MOU aims 1) to develop forms of future collaborations, including education, research and academic services. 2) to support the development of teaching, learning, working in social sciences and humanities area, and strengthening care treatment [...]

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคุณวรากร ลีลาลัย ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน ทั้งสิ้น 52 ทุน และพิธีมอบรางวัลบุคลากรยอมเยี่ยมของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบผสมผสานผ่าน Zoom Onine Meetings และห้องประชุม 508 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ร่วมหารือเรื่องการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ร่วมหารือเรื่องการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยมีผศ. ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Tom Hansen (Advisor) Terrorism Prevention – South East Asia and the Pacific, Fabrizio Fioroni (Advisor) Anti-Money Laundering, และ Alastair Bland (AML/CFT Consultant) ตัวแทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในเรื่องของการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ในธนาคารหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา (มหิดล) เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิ์บัตร หรือปริญญา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยทาง UNODC มีโครงการอบรมการพัฒนาอย่างมืออาชีพสำหรับ AML/CFT นักสืบ ได้มาหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมาเทียบโอนในหลักสูตรอาชญาวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริจาคหลอดได้บุญ ภายใต้โครงการงดหลอดเต่าปลอดภัย ตามแผนการพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริจาคหลอดได้บุญ ภายใต้โครงการงดหลอดเต่าปลอดภัย ตามแผนการพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วและผ่านการทำความสะอาด ตากแดดหรือผึ่งให้แห้ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงปัญหาขยะ เกิดพฤติกรรมการลด ละ เลิกการใช้หลอดพลาสติก รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาหลอดพลาสติกคร่าชีวิตสัตว์น้ำทะเล เช่น เต่า ฯ ซึ่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นตัวแทนรวบรวมหลอดพลาสติกนำส่งให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง เพื่อนำไปทำเป็นหมอนมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงไม่เกิดบาดแผลกดทับจากปุ่มกระดูก ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงเกิดความสบายตัวในการนอน ลดการสะสมของไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการ Comprehensive Life Course Prevention and Treatment of Obesity and Related Chronic Diseases

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการ Comprehensive Life Course Prevention and Treatment of Obesity and Related Chronic Diseases ซึ่งจัดโดย China Medical University วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนักวิชาการจาก Chinese Academy of Sciences, China Medical University, University of Cambridge, University of Gothenburg, Harvard University, Johns Hopkins University, George Mason University, Mahidol University, และ University of Leuven เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์

X