ภาพกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มีโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการ Care the Whale ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วยทีมงาน . เนื่องในโอกาสที่คณะฯ ได้มี โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการ Care the Whale ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "โครงการ Care the Whale: ขยะล่องหน" โดย คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหัวข้อ "ปฏิบัติการแยกแยะ ขยะล่องหน" โดย คุณจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนสไตล์ จำกัด (บรรยายรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex) และร่วมกันเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการขยะภายในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ International Conference: Prevention and Control of Emerging Diseases จัดโดย International Society and Health Consortium: ร่วมกับ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Asst. Prof. Dr. Mark Felix, Asst. Prof. Dr. Seung Chun Paek ภาควิชาสังคมและสุขภาพและ คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ International Conference: Prevention and Control of Emerging Diseases จัดโดย International Society and Health Consortium: ร่วมกับ 1) Dr. Fan Yancun (Dean) and Dr Zhang Nan, School of Health Management, Inner Mongolia Medical University, China 2) Assoc. Prof. Dr. Laufred Hernandez (Chair), Department of Behavioral Sciences Faculty of Health Policy Studies (Health Social Science), University of the Philippines Manila, the Philippines 3) Dr. Poppy S. Winanti (Vice Dean for Research, Cooperation, Community Service and Alumni Affairs), Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, Indonesia 4) Prof. CHOI Hangsub (Chair) Department of Sociology, Kookmin University, South Korea ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) . On 22nd March 2021 Dean Assoc. Prof. Dr. Sauwakon Ratanawijitrasin chaired a meeting to begin preparations for an international conference with the Faculty of Social Sciences and Humanities of Mahidol University playing both a leading and collaborative role. She was joined by Asst. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen, Assistant Dean for International Relations and Corporate Communication; Asst. Prof. Dr. Mark Felix and Asst. Prof. Dr. Seung Chun [...]

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ”

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ" โดยมี อาจารย์ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Prof. Lin Ka, Depute Director of the MSW Center (social work) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, อาจารย์ ดร. อังสุมาลี ผลภาค และ คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Prof. Lin Ka, Depute Director of the MSW Center (social work), Head of Department of Social Security and Risk Management, College of Public Administration, Zhejiang University ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 2. นายสราวุฒิ สุขเกลอ กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานไม่เกิน 10 ปีขึ้นไป 3. ดร.สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมในพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมกันนี้ ได้รับมอบและอันเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน ขนาดจำลองมาประดิษฐาน และทำพิธีสักการะ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป Congratulations Assistant Professor Dr. Darunee Phukao on her appointment as the Head of Department of Department of Society and Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, commencing on 17th February 2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) และการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ร่วมกันของ ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

(PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ตามข้อตลงในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System)

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System) วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจาย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนทักษาให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าร่วมหารือแนวทางในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

X