ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารได้ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานสังคมธรรม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“การประชุมเตรียมจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Sciences Consortium)”

"การประชุมเตรียมจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Sciences Consortium)” เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ. ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์ผู้แทนจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Sciences Consortium) และเตรียมงานมหกรรมวิชาการ “iConncet@Mahidol: Social Sciences and Humanities Live Stream” ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน ในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งได้จัดตั้ง ภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Consortium of Social Sciences, Humanities and Arts) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือให้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนางานวิชาการสู่ระดับสากล (World Class) การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ประสานงานวิจัย จากส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจำนวนทั้งสิ้น 41 คน ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการการกีฬา

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Medical Record Open House 2020 สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการ “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House)”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Medical Record Open House 2020 สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการ "มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House)" มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ฉัตรสุภางค์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชระเบียน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในวันนี้เป็นการแนะนำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เกณฑ์การรับสมัคร ทุนการศึกษาต่าง ๆ ซุ้มการให้ความรู้ในศาสตร์ของเวชระเบียน การเล่นเกมส์ตอบคำถาม รวมทั้งยังมีกิจกรรม Talk and Share by Alumni โดยรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะมาแนะนำและตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน อาชีพหลังจบการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมถวายสักการะและต้อนรับ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เนื่องในโอกาสพิธีอัญเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เข้าสู่หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมถวายสักการะและต้อนรับ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เนื่องในโอกาสพิธีอัญเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เข้าสู่หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live: สโมสรนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรม จะเป็นการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เกณฑ์การรับสมัคร ทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งยังมีกิจกรรม Talk and Share by Alumni โดยรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะมาแนะนำและตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน อาชีพหลังจบการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

ประกาศกำหนดการสรรหาคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

X