ประกาศ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 26 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 26 กันยายน 2562 รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจรย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบท้าย Dowload(เอกสารแนบ)

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาาังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาาังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน 1 ตำแหน่ง เอกสารเพิ่มเติม(คลิก)  

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคัมภัร์พุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคัมภัร์พุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 1 ตำแหน่ง เอกสารเพิ่มเติม(คลิก)

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ภาควิชาสัมคมและสุขภาพ (จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ภาควิชาสัมคมและสขภาพ (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ประจำหลักสูตรเวชระเบียน ภาควิชาสัมคมศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ประจำหลักสูตรเวชระเบียน ภาควิชาสัมคมศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) รอบที่4 ปี2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) รอบที่4 ปี2562 เอกสารกำหนดการดาวโหลด 1.กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียม รอบ 4 admissions ปี 2562 2.กำหนดการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร 

ขอแสดงความยินดีกับ... รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2562

หัวเรื่อง : กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2562   สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่  2  มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่ ห้องจันทร์ผา (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8002840-60 ต่อ 1215 กำหนดการรายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-9.00 น. สถานที่ หน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตรวจร่างกาย นำผลการตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-9.00 น. สถานที่ หน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กำหนดการเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายโดยใช้แบบฟอร์มที่คณะกำหนดได้ที่ www.sh.mahidil.ac.th   สิ่งที่ต้องนำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากระบบ ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 ผลการตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท เอกสารแนบ : 1.แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 3,4 ปีการศึกษา 2562(สม-มม-62-01) 2.ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 4

X