คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้ารับมอบโล่รางวัล
ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ แบบเสมือนจริง “G-Green Award Virtual Ceremony” ผ่านระบบ ZOOM จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2021-08-18T13:32:47+07:00
X