SDGs11

SDGs11

เป้าหมายที่  11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)

ปีงบประมาณ 2562

ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการ “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกระเหรี่ยง”
ที่มาและความสำคัญ  : ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ” ประกอบกับทางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ และภาควิชาสังคมและสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีได้

ดังนั้น หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยบริหารและส่งเสริมการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกะเหรี่ยง” ขึ้น ณ ชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ ชุมชนบ้านช่องกระเหรี่ยง ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผ่านกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 4 ภาควิชา นำไปสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความตระหนักถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเข้าไปร่วมในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การทางการศึกษากับชุมชน และที่สำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ตนได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้สังคมเกิดเป็นสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ (อ่านเพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ (Impact) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร. เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
ที่มาและความสำคัญ           ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริการจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช้รัฐ

ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ การถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ (Local CAT, ตำรวจชุมชนสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกิจการพลเรือนของเขต/อำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่ มีเป้าหมายเริ่มจากชุมชนในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 17 เขตพระราชฐาน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดชุดฝึกปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรับผิดชอบพื้นที่รอบเขตพระราชฐานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เขตพระราชฐาน แบ่งออกเป็นจำนวน 33 ชุดปฏิบัติการ (จำนวน 68 ชุมชน) และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด อีกจำนวน 7 เขตพระราชฐาน และมอบหมายให้กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างหน่วยงานอิสระ (Third Party) ทำการประเมินผล

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของประชาชน

2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและทัศนคติของประชาชน

3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข

ขอบเขตพื้นที่การศึกษา พื้นที่ของพระมหากษัตริย์
แหล่งทุนสนับสนุน กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่ร่วมมือ
ระดับความร่วมมือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วม
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 1. ทราบถึงระดับความสุขของประชาชน

2. ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมและทัศนคติของประชาชน

3. ทราบถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีความสุข

การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
Web link การดำเนินงาน (หากมี)
รูปภาพประกอบ (หากมี)

 

โครงการ “เรียนออนไลน์ ใส่ใจ 5 ส.”

ในยุคที่การทำงานและการเรียนหนังสือออนไลน์จากที่พักอาศัยกลายเป็นความจำเป็นที่ควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักศึกษาและบุคลากรประสบปัญหาประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมวิธีปฏิบัติงานและการเรียนหนังสือจากที่บ้านให้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มเป้าหมายในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้วิธีบริหารแบบประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน ผ่านทางกิจกรรม 5 ส.

กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยให้เกิดบรรยากาศในการทำงานและการเรียนที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลสถานที่ การจัดสถานที่ และการกำหนดวินัยให้กับตนเอง เพื่อปลูกฝังให้เกิดเป็นนิสัยที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนจากที่บ้าน และกิจกรรม 5 ส. ยังเป็นกิจกรรมที่อาศัยความรู้พื้นฐานแบบง่าย ๆ ทุกคนสามารถทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติได้ง่าย โดยกิจกรรม 5 ส. มีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ (1) สะสาง หรือ Seiri (2) สะดวก หรือ Seiton (3) สะอาด หรือ Seiso (4) สุขลักษณะ หรือ Seiketsu และ (5) สร้างนิสัย หรือ Shitsuke

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5 ส. ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนหนังสือจากที่บ้านภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนั้น การจัดกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน และตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย Mahidol HIDEF ด้านสุขภาพ Health Literacy โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ 5 ส. ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting และเปิดรับผลงานภาพถ่ายการจัดบรรยากาศหรือโต๊ะเรียนออนไลน์ให้ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนพร้อมการเขียนบรรยายระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)

Web Link:

https://www.facebook.com/MUSHFanpage/photos/a.1471813266415955/2878343479096253/

https://www.facebook.com/MUSHFanpage/photos/pcb.2879934828937118/2879934428937158/

2022-06-09T11:39:30+07:00
X