คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการ Comprehensive Life Course Prevention and Treatment of Obesity and Related Chronic Diseases

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการ Comprehensive Life Course Prevention and Treatment of Obesity and Related Chronic Diseases

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมประชุมโครงการ Comprehensive Life Course Prevention and Treatment of Obesity and Related Chronic Diseases ซึ่งจัดโดย China Medical University
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนักวิชาการจาก Chinese Academy of Sciences, China Medical University, University of Cambridge, University of Gothenburg, Harvard University, Johns Hopkins University, George Mason University, Mahidol University, และ University of Leuven เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์
2021-11-15T12:28:55+07:00
X