หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ร่วมหารือเรื่องการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ร่วมหารือเรื่องการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ได้ร่วมหารือเรื่องการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
โดยมีผศ. ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Tom Hansen (Advisor) Terrorism Prevention – South East Asia and the Pacific, Fabrizio Fioroni (Advisor) Anti-Money Laundering, และ Alastair Bland (AML/CFT Consultant) ตัวแทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในเรื่องของการเทียบโอนเครดิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ในธนาคารหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา (มหิดล) เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิ์บัตร หรือปริญญา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยทาง UNODC มีโครงการอบรมการพัฒนาอย่างมืออาชีพสำหรับ AML/CFT นักสืบ
ได้มาหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมาเทียบโอนในหลักสูตรอาชญาวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2021-12-15T10:43:42+07:00
X