ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชานโยบายสาธารณะ

Congratulations
Assoc.Prof. Dr. Krish Rugchatjaroen on the academic promotion to Associate Professor in the Public Administration, Sub-Disciplines of Public Policies

2022-02-08T10:53:24+07:00
X