ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียนเทียบโอน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียนเทียบโอน ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (รับตรงโดยคณะ)
ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ก.พ.65 – วันศุกร์ที่ 22 เม.ย.65 (จำนวนเปิดรับ 10 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางสาขาเวชระเบียน/เวชสถิติ หรือเทียบเท่าอนุปริญญา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2 กรณีจบสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเวชระเบียนอย่างน้อย 1 ปี
3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ในประกาศรับสมัคร และดาวน์โหลดใบรับสมัคร แบบฟอร์มตรวจร่างกายได้ที่
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Tiv-v8GeQTtz-alwxD6TMqRxyYaojOvwhttp://www.sh.mahidol.ac.th

2022-02-08T15:10:07+07:00
X