ณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้นำคณะผู้แทนจาก Universiti Kebangsaan Malaysia เข้าพบ ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Universiti Kebangsaan Malaysia

ณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้นำคณะผู้แทนจาก Universiti Kebangsaan Malaysia เข้าพบ ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Universiti Kebangsaan Malaysia

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Assoc. Prof. Dr. Mark Stephan Felix
คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Universiti Kebangsaan Malaysia นำโดย Prof. Dato’ Ts. Dr. Ekhwan Haji Toriman, Vice Chancellor ในโอกาสการมาเยือน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือ การเปิดหลักสูตรร่วม Master of Social Sciences in Criminology and Criminal Justice (Dual Degree) พร้อมทั้งแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้นำคณะผู้แทนจาก Universiti Kebangsaan Malaysia เข้าพบ ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Universiti Kebangsaan Malaysia ณ ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
MUSH welcomes Prof. Dato’ Ts. Dr. Ekhwan Haji Toriman, Vice Chancellor and delegates from UKM

On 18 July 2022, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University led by Associate Professor Dr. Sauwakon Ratanawijitrasin, Dean and executive members including Assistant Professor Dr. Patreeya Kitcharoen, Assistant Dean for International Relations and Corporate Communication, Assistant Professor Dr. Tanansak Borwornnuntakul, Program Director of Philosophy Program in Criminology And Criminal Justice (International Program), Associate Professor Dr. Mark Stephan Felix and Mrs. Naphanat Kongkarat, Head of International Relations and Corporate Communication gave a warm welcome to Prof. Dato’ Ts. Dr. Ekhwan Haji Toriman, Vice Chancellor and delegates from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). The objectives of this visit were to discuss the joint degree Master of Social Sciences in Criminology and Criminal Justice (Dual Degree) and academic collaboration between two institutions. On this occasion, Associate Professor Dr. Sauwakon Ratanawijitrasin brought delegates from UKM to meet with Professor Banchong Mahaisavariya, President of Mahidol University and Associate Professor Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and Corporate Communication to discuss on academic collaboration between both universities at the Emeritus Prof. Natee Rakpolmuang Conference Room, 5th floor, Office of the President, Mahidol University (Salaya Campus).

2022-07-26T10:41:58+07:00
X