หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม “Line Official เพื่อการสื่อสาร”

หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม “Line Official เพื่อการสื่อสาร”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม “Line Official เพื่อการสื่อสาร”

โดยมี อาจารย์ ดร. ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และคุณชวลิต นุชเจริญ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “Line Official เพื่อการสื่อสาร” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Line Official ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 408 ชั้น 4 อาคาร 4 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings.

2022-07-26T10:50:10+07:00
X