โครงการพัฒนารูปแบบการอภิบาลจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาชุมชนใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โครงการพัฒนารูปแบบการอภิบาลจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาชุมชนใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้ริเริ่มโครงการการวิจัยเชิงพื้นที่โดยมีชื่อว่า ‘การพัฒนารูปแบบการอภิบาลจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาชุมชนใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี’ ด้วยการประยุกต์แนวคิด ‘การร่วมผลิตทางสังคม’ (social co-production) ซึ่งคณะสังคมศาสตร์ฯ ได้มุ่งเน้นการทำงานกับภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลิตและพัฒนารูปแบบ แนวทาง และนวัตกรรม การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และมีความยั่งยืน โดยมีรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ในภาควิชาสังคมศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันทางคณะวิจัยได้เสร็จสิ้นการทำงานระยะที่ 1 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการขยะของชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา วังขนาย และบ้านใหม่ เพื่อวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายของการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

The faculty of social sciences and humanities has initiated the area-based research project entitled ‘Development of Model for Effective Local Waste Management and Environmental Preservation Under Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of Tha Muang District, Kanchanaburi Province’ by its application of the concept of ‘social co-production’. The Faculty has collaborated with business-industry sector, local government organization and people. The objective is to co-produce and develop model, process and innovation that are appropriate and sustainable for waste management in the local context.  The Project, supported by Mahidol University, has led by vice-president of strategy and system development, Assoc. Prof. Dr. Somsak Amornsiriphong as the head of research team and the academic staff of the department of social sciences. The research team has up-to-date finished the survey on waste management in targeted areas in Tambol Wangsala, Wangkanai and Baan Mai, in order to analyze opportunities and challenges for community’s waste management by means of civil participation and sustainability.

2022-08-04T12:38:20+07:00
X