ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office แจ้งเรื่อง Universitas Indonesia (UI)  เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  เข้าร่วม ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560
    ทั้งนี้ UI จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจาก ASEA-UNINET member universities ดังนี้
    คนที่ 1: ได้รับยกเว้นค่า program fee และได้รับสนับสนุนค่าที่พัก
    คนที่ 2: ได้รับสนับสนุนค่าที่พัก (ต้องจ่ายค่า program fee ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
    หากนักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”
2017-12-20T06:57:29+07:00
X