Sophia University Exchange Program Spring 2018

Sophia University Exchange Program Spring 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Exchange Program Spring 2018 ประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดครงการแลกเปลี่ยนช่วงเดือน เมษายน – กรกฏาคม 2561

    คุณสมบัติ
       – เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ขั้นไปและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ถือสัญชาติไทย
       – มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
       – สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 79/ TOEFL-ITP 550/ IELTS 6.0/ TOEIC 730 หรือผลการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1
       – สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 100/ TOEFL-ITP 600/ IELTS 7.0/ TOEIC 870 หรือผลการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1
    หากนักศึกษาท่านใดสนใจ  ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนบมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”
2017-12-20T06:49:19+07:00
X