ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 4/2560 NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: มุมมองทางสังคมศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 4/2560 NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: มุมมองทางสังคมศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ  ครั้งที่ 4/2560
NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: มุมมองทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน 2560  เวลา 09.00-16.30  น.
ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถลงทะเบียนได้ที่ นางสาวธิดาพร บุญเม่น
E-mail : tidaporn.bon@mahidol.edu
Tel : 028002840-60 ต่อ 1277

2017-12-20T07:58:55+07:00
X