ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
ได้ร่วมในพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

พร้อมกันนี้ ได้รับมอบและอันเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน ขนาดจำลองมาประดิษฐาน และทำพิธีสักการะ
ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2021-03-12T14:35:25+07:00
X