คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง 3 ท่าน
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

2. นายสราวุฒิ สุขเกลอ
กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานไม่เกิน 10 ปีขึ้นไป

3. ดร.สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล
กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

2021-03-12T16:17:41+07:00
X