คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ”

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ”
โดยมี อาจารย์ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้
โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2021-03-23T13:48:22+07:00
X