รายชื่อนักศึกษาลงเบียนเรียนในรูปแบบผสมผสานรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

รายชื่อนักศึกษาลงเบียนเรียนในรูปแบบผสมผสานรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)  ดาวน์โหลด

รายวิชาเลือกเสรี  ดาวน์โหลด

รายชื่อนักศึกษาลงเบียนเรียนในรูปแบบผสมผสานรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และรายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 2-2563
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2664 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามเพิ่มเติม นายสถาพร จริงสุระ
งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อภายใน : 02-800-2840-78 ต่อ 1113
E-mail : sathaporn.jin@mahidol.ac.th

2021-03-25T11:21:22+07:00
X