คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 – 2

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 – 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 – 2 โดย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัย และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2021-07-05T16:13:33+07:00
X