คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในด้านระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ และระบบ E-Thesis Submission ของบัณฑิตวิทยาลัยในปัจจุบัน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ ได้เรียนรู้ระบบการทำงานเชิงรุก สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป
On 16 August 2021, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University by International Relations Section organized an online event on the topic ‘Admission system and E-Thesis Submission for International Student’ under the ‘Potential Development for the International affair staff Project’ via Cisco WebEx Meetings.
On this occasion, Assist. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen, Assist. Dean for International Relations and Corporate Communication, Faculty of Social Sciences and Humanities, together with Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Graduate Studies delivered warmly welcome and greeting speech to the participants who joined this online event.
The invited speakers who were from the International Affairs and Corporate Communication and Special Mission Section and Academic Service Section, Faculty of Graduate Studies, Mahidol Univetsity, shared the practical guidelines on the “Admission system and E-Thesis Submission of FGS.

Moreover, the event aimed to provide knowledge and enhance the efficiency of international programs staff.

2021-08-18T13:28:22+07:00
X