Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 1
ปีที่ทำโครงการ 2565
ชื่อโครงการ โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร)
สถานที่ เทศบาลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 01 ตุลาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)