Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 11
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.นาดี จ.สมุทรสาคร
สถานที่ อบต.นาดี จ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 29 กรกฎาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 12 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)