Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 19
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564
สถานที่ อบจ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 14 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)