Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 3
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองกระเจ็ด จ.เพชรบุรี
สถานที่ อบต.หนองกระเจ็ด จ. เพชบุรี
วันที่เริ่มโครงการ 22 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 22 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)