Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 30
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมทุรปราการ
สถานที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ
วันที่เริ่มโครงการ 29 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดโครงการ 30 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)